x
logo

Komunikacja społeczna – podstawowe informacje

Budowa stacji Praga oraz kablowych linii elektroenergetycznych to inwestycja realizowana w specyficznych, trudnych warunkach miejskich. Zwłaszcza ustalenie trasy linii wymagało podjęcia złożonych wyzwań inżynieryjnych oraz spełnienia wielu wymagań formalnych – z uwzględnieniem interesów dzielnicy, przez której obszar będzie przebiegać.

Etap I – Inwentaryzacja terenu

Na tym etapie przeprowadzono analizę wszystkich czynników, które mogły wpłynąć na inwestycję (np. istniejąca i projektowana infrastruktura, kierunki i plany rozwoju dzielnicy, oczekiwania mieszkańców wyrażone w toku realizacji wcześniejszych inwestycji itd.).

Znalezienie przebiegu dla linii elektroenergetycznej biegnącej przez duże miasto jest prawdziwym wyzwaniem. Celem inwestora i wykonawcy było wyznaczenie technicznie wykonalnej trasy, która w możliwie maksymalnym stopniu uwzględni interesy wszystkich zainteresowanych stron. Ponieważ tylko dokładna znajomość obszaru pozwala na zaprezentowanie odpowiedniej propozycji przebiegu, w pierwszej kolejności szczegółowo rozpoznano lokalne uwarunkowania i ograniczenia terenu.

W wyniku przeprowadzonych analiz zmieniono pierwotny przebieg odsuwając go m.in. od terenów rekreacyjnych, z których na co dzień korzystają mieszkańcy (obszaru przyszłego Parku Żerańskiego).

Wariant realizacyjny w największym możliwym stopniu ogranicza ingerencję w otoczenie: inwestor wybrał technologię kablową, a trasa została poprowadzona w terenie w dużym stopniu niedostępnym dla mieszkańców, czyli w pasie infrastrukturalnym kolei.

 

Zobacz film z lotu drona (trasa linii)

Obejrzyj wywiad z projektantem

W materiale wideo znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: W jakim celu budowana jest stacja oraz linie elektroenergetyczne? Jaka technologia zostanie zastosowana? Jakie wyzwania stały przed projektantami podczas wyznaczania trasy linii? Którędy będzie ona przebiegać?

Etap II – Uzgodnienia

W związku z tym, że trasa linii przecina Kanał Żerański, uzyskano pozwolenie wodno-prawne w PGW Wody Polskie. Ponieważ duża część trasy przebiega przez zamknięte tereny kolejowe, przeprowadzono uzgodnienia ze spółkami PKP.

Uzgodniono tzw. skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą z podmiotami, które nią zarządzają: Polską Spółką Gazownictwa, Veolia Energia Warszawa, Zarządem Dróg Miejskich, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Orange, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, innogy Stoen Operator, Gaz-Systemem, PGNiG Termika.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn, zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie potwierdził, że – w związku z zastosowaną technologią – inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Etap III – Rozmowy z władzami Dzielnicy Białołęka

Interesy mieszkańców reprezentują jej władze. Pomiędzy inwestorem, wykonawcą a przedstawicielami Dzielnicy Białołęka odbyło się wiele spotkań poświęconych projektowi. W efekcie opracowano m.in.:

  • koncepcję drogową na obszarze Portu Żerańskiego (otrzymano opinię Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy),
  • wstępną koncepcję nasadzeń zastępczych, która zostanie poddana ocenie mieszkańców w ramach konsultacji społecznych (do pobrania tutaj),
  • plan działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców.

Obejrzyj wywiad z dendrologiem

W materiale wideo znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Jak z punktu widzenia dendrologa i leśnika wygląda przebieg projektowanych linii kablowych? Jakie są wyniki inwentaryzacji zieleni i wstępna propozycja działań kompensacyjnych?

Etap IV – Działania informacyjno-konsultacyjne skierowane do mieszkańców Dzielnicy Białołęka i organizacji działających na jej terenie

Projektując trasę linii elektroenergetycznych starano się w największym możliwym stopniu uwzględnić potrzeby społeczności lokalnej. Zdecydowano o poprowadzeniu linii poza terenami zamieszkanymi i rekreacyjnymi – w większości w pasie infrastruktury kolejowej. Zaprojektowany przebieg uzgodniono z podmiotami zarządzającymi działkami na trasie linii.

Inwestor i wykonawca są otwarci na dialog z mieszkańcami i organizacjami społecznymi. Jednakże obowiązujący zakaz zgromadzeń uniemożliwia organizowanie spotkań konsultacyjno-informacyjnych. Chcąc zapewnić stronie społecznej udział w procesie konsultacyjnym i przekazać wyczerpujące informacje o przebiegu inwestycji, PSE wprowadzają alternatywne rozwiązania w komunikacji społecznej, takie jak interaktywna mapa, nagranie z przelotu dronem nad trasą linii i materiały wideo. Dzięki nim możliwe będzie utrzymanie ciągłości komunikacji oraz zapewnienie mieszkańcom Białołęki w tych trudnych warunkach możliwości zgłaszania merytorycznych uwag i opinii.

Od 31 sierpnia do 28 września zbieraliśmy pytania, komentarze, opinie dotyczące inwestycji oraz uwagi i wnioski do koncepcji działań kompensacyjnych.

Mieszkańcy zgłosili wnioski dotyczące zmiany lokalizacji części nasadzeń zastępczych. Możliwość uwzględnienia propozycji strony społecznej została przeanalizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka. W efekcie część nasadzeń planowanych przy inwestycji (ok. 60 drzew) zostanie przeniesiona na tereny wskazane przez mieszkańców.

Z podsumowaniem tego procesu można zapoznać się w zakładce Konsultacje/Materiały do pobrania.