x
logo

Podstawowe informacje o inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Od 2018 r. na terenie przylegającym do modernizowanej Elektrociepłowni Żerań przy ul. Modlińskiej na warszawskiej Białołęce powstaje stacja elektroenergetyczna Praga. Odbierze ona moc z nowego bloku gazowo-parowego. Następnie – za pomocą dwóch podziemnych linii przesyłowych – energia zostanie przekazana dalej, do istniejącego połączenia 220 kV Miłosna – Mory.

Na mapie przedstawiono przebieg połączenia (linia granatowa) oraz  przebieg pierwotny – nierealizowany (linia różowa). Poniżej umieściliśmy link  do  mapy  interaktywnej (trasę naniesiono na zdjęcie satelitarne terenu) oraz film prezentujący trasę linii z drona.

 
 

 

Znaczenie inwestycji i wynikające z niej korzyści

Stacja 220/110 kV Praga oraz ponad 4-kilometrowe podziemne linie kablowe umożliwią wyprowadzenie mocy z nowego bloku gazowo-parowego 496 MW w Elektrociepłowni Żerań i zasilenie m.in. Warszawy.

Warto też wiedzieć, że obecnie tylko stacja Miłosna znajduje się w prawobrzeżnej części Warszawy i bezpośrednio zasila ten obszar miasta z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzięki powiązaniu stacji Praga za pomocą nowych linii z istniejącą siecią przesyłową, wzrośnie pewność zasilania prawobrzeżnej części stolicy oraz dużej części Mazowsza.

 

Kwestie formalno-prawne

Dla stacji elektroenergetycznej Praga uzyskano wszystkie niezbędne decyzje oraz pozwolenia – w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w grudniu 2015 r. i od 2018 r. prowadzono prace budowlane, które są obecnie na ukończeniu.

30 marca 2021 r. uzyskano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dwóch linii kablowych o napięciu 220 kV relacji SE Praga – nacięcie linii napowietrznej Miłosna – Mory. 6 maja 2021 r. decyzja ta stała się ostateczna.

Wcześniej w odniesieniu do części liniowej inwestycji:

  • w związku z zastosowaniem technologii kablowej w październiku 2018 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, że inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
  • uzyskano decyzje Wojewody Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • uzyskano pozwolenie wodnoprawne w PGW Wody Polskie – w związku z przekroczeniem Kanału Żerańskiego
  • przeprowadzono ustalenia z właścicielami i zarządcami nieruchomości oraz z Urzędem Dzielnicy Białołęka
  • uzgodniono skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą
  • przeprowadzono uzgodnienia ze spółkami PKP (duża część trasy przebiega przez zamknięte tereny kolejowe)