x
logo

Podstawowe informacje o inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Od 2018 r. na terenie przylegającym do modernizowanej Elektrociepłowni Żerań przy ul. Modlińskiej na warszawskiej Białołęce powstaje stacja elektroenergetyczna Praga. Odbierze ona moc z nowego bloku gazowo-parowego. Następnie – za pomocą dwóch podziemnych linii przesyłowych – energia zostanie przekazana dalej, do istniejącego połączenia 220 kV Miłosna – Mory.

Na mapie przedstawiono przebieg połączenia (linia granatowa) oraz  przebieg pierwotny – nierealizowany (linia różowa). Poniżej umieściliśmy link  do  mapy  interaktywnej (trasę naniesiono na zdjęcie satelitarne terenu) oraz film prezentujący trasę linii z drona.

 
 

 

Znaczenie inwestycji i wynikające z niej korzyści

Stacja 220/110 kV Praga oraz ponad 4-kilometrowe podziemne linie kablowe umożliwią wyprowadzenie mocy z nowego bloku gazowo-parowego 496 MW w Elektrociepłowni Żerań i zasilenie m.in. Warszawy.

Warto też wiedzieć, że obecnie tylko stacja Miłosna znajduje się w prawobrzeżnej części Warszawy i bezpośrednio zasila ten obszar miasta z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dzięki powiązaniu stacji Praga za pomocą nowych linii z istniejącą siecią przesyłową, wzrośnie pewność zasilania prawobrzeżnej części stolicy oraz dużej części Mazowsza.

 

Kwestie formalno-prawne

Dla stacji elektroenergetycznej Praga uzyskano wszystkie niezbędne decyzje oraz pozwolenia – w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w grudniu 2015 r. i od 2018 r. trwają prace budowlane.

Aktualnie trwają prace formalno-prawne mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla linii kablowych 220 kV od SE Praga do istniejącej linii napowietrznej relacji Miłosna – Mory.

W odniesieniu do części liniowej – w związku z zastosowaniem technologii kablowej w październiku 2018 r. na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, że inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uzyskano już decyzje Wojewody Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także pozwolenie wodno-prawne.