x
logo

Podstawy prawne

Podstawy prawne

Dla stacji elektroenergetycznej Praga uzyskano wszystkie niezbędne decyzje oraz pozwolenia. Budowa trwa od 2018 r. i aktualnie jest na ukończeniu.

30 marca 2021 r. uzyskano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dwóch linii kablowych o napięciu 220 kV relacji SE Praga – nacięcie linii napowietrznej Miłosna – Mory. 6 maja 2021 r. decyzja ta stała się ostateczna.

Wcześniej w odniesieniu do części liniowej inwestycji:

  • w związku z zastosowaniem technologii kablowej w październiku 2018 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, że inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
  • uzyskano decyzje Wojewody Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • uzyskano pozwolenie wodnoprawne w PGW Wody Polskie – w związku z przekroczeniem Kanału Żerańskiego
  • przeprowadzono ustalenia z właścicielami i zarządcami nieruchomości oraz z Urzędem Dzielnicy Białołęka
  • uzgodniono skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą
  • przeprowadzono uzgodnienia ze spółkami PKP (duża część trasy przebiega przez zamknięte tereny kolejowe)