x
logo

Sposób realizacji inwestycji – technologia, wybór trasy, uzgodnienia

Technologia kablowa

Białołęka to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Warszawy, teren miejski bardzo bogaty w infrastrukturę. Ze względu na zurbanizowane otoczenie zdecydowano się na wykorzystanie podziemnych linii kablowych.

W kluczowych miejscach – np. pod bardzo ruchliwą ul. Modlińską, na terenach kolejowych czy pod Kanałem Żerańskim – przy pomocy specjalnych maszyn zostaną wykonane tzw. przewierty sterowane. Na tych odcinkach linie zostaną ułożone bez wykopów, zatrzymywania ruchu drogowego i kolejowego.

Zaplanowanie linii w technologii kablowej (zakopanie jej w ziemi) pozwoliło na ograniczenie pasa technologicznego, a tym samym wycinki drzew jedynie do 6 m od osi linii. Gdyby wykorzystano technologię napowietrzną i wybudowano wysokie słupy, wycinka musiałaby zostać przeprowadzona w pasie o szerokości ok. 23 m.

Trasa optymalna – wybór wariantu realizacyjnego

Pierwotna trasa kablowych linii elektroenergetycznych – ujęta w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – przebiegała w pobliżu osiedli i na terenie przyszłego Parku Żerańskiego.

Po analizach projektantów oraz weryfikacji uwarunkowań realizacyjnych i społecznych lokalizacja została zmieniona. Linie zaprojektowano w większości w terenach przemysłowych i poprzemysłowych, w korytarzu infrastrukturalnym kolei. W niemal 60% są to tereny zamknięte, niedostępne dla mieszkańców.

Zaprojektowany przebieg linii został uzgodniony z właścicielami nieruchomości i podmiotami zarządzającymi działkami.

Uzgodniono skrzyżowania z infrastrukturą leżącą na trasie linii z: Polską Spółką Gazownictwa, Veolia Energia Warszawa, Zarządem Dróg Miejskich, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Orange, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, innogy Stoen Operator, Gaz-Systemem, PGNiG Termika.

Wywiad z projektantem

W materiale wideo znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: W jakim celu budowana jest stacja oraz linie elektroenergetyczne? Jaka technologia zostanie zastosowana? Jakie wyzwania stały przed projektantami podczas wyznaczania trasy linii? Którędy będzie ona przebiegać?

Kompensacja – nasadzenia zastępcze

Aby ograniczyć wpływ budowy na środowisko naturalne, z władzami Dzielnicy Białołęka opracowano wstępną propozycję nasadzeń zastępczych, podlegającą konsultacjom społecznym.

Kierując się walorami przyrodniczymi i dbałością o okoliczny ekosystem zaproponowano nasadzenie dużych sadzonek wiśni, klonów, jarzębów, lip, dębów i topoli.

Podczas konsultacji mieszkańcy zgłosili wnioski dotyczące zmiany wstępnie zaproponowanych lokalizacji części nasadzeń zastępczych. Możliwość uwzględnienia propozycji strony społecznej została przeanalizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka. W efekcie część nasadzeń (ok. 60 drzew) zostanie przeniesiona na tereny wskazane przez mieszkańców.

Z podsumowaniem procesu konsultacyjnego można zapoznać się w zakładce Konsultacje/Materiały do pobrania.

Wywiad z dendrologiem

W materiale wideo znajdą Państwo odpowiedzi na pytania: Jak z punktu widzenia dendrologa i leśnika wygląda przebieg projektowanych linii kablowych? Jakie są wyniki inwentaryzacji zieleni i wstępna propozycja działań kompensacyjnych?