x
logo

Kolejne pytania ze skrzynki kontaktowej

28.09.2020

Kolejne pytania ze skrzynki kontaktowej

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na kolejne pytania przesłane za pośrednictwem formularza konsultacyjnego:

Czy w pobliżu tej zakopanej linii będzie można przebywać albo spacerować np. z psem?

Odnośnie do przebywania / spacerowania w pobliżu lub nad liniami kablowymi – nie ma bezpośrednich przeciwwskazań. Nie jest to teren ogrodzony. Należy jednak pamiętać, że mogą obowiązywać inne ograniczenia w poruszaniu się w pasie nowej infrastruktury – wynikające chociażby z ułożenia ok. 60% trasy linii poza obszarami mieszkalnymi i rekreacyjnymi – na zamkniętych terenach kolejowych.

Jeśli dobrze rozumiem nowe drzewa mają być posadzone w miejscu wycinki. Skoro większość linii będzie szła przy torach kolejowych, to nasadzenia zastępcze lepiej posadzić w miejscach, gdzie mieszkańcy będą z nich korzystali. / Czy nie można dosadzić drzew tam, gdzie będzie niedługo park? / Po co sadzicie drzewa „między torami”? Nie możecie poszukać innych miejsc?

Wstępny plan nasadzeń zakłada uzupełnienie zieleni w możliwie niedużej odległości od wyciętych drzew. Dlatego działania kompensacyjne zlokalizowano na terenach kolejowych, gdzie zaprojektowano ok. 60% trasy linii kablowych (omijając tereny zamieszkane, wykorzystywane i planowane jako rekreacyjne).

Zgłoszone w ramach konsultacji postulaty dotyczące wykonania nasadzeń w miejscach innych niż tereny kolejowe zostaną przeanalizowane i omówione z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Jak będziecie dbać o nowe drzewka, żeby nie uschły i dobrze rosły aby „oddać” przyrodzie to co wytniecie? Jaka mamy gwarancję, że sadzonki po roku nie umrą? Czy ktoś z miasta będzie kontrolował w jakiej kondycji są te drzewka?

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody daje możliwość zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za ich usunięcie pod warunkiem wypełnienia obowiązku nasadzeń zastępczych oraz utrzymania żywotności posadzonych drzew przez 3 lata. 

Zgodnie z art. 84 ust. 3 ww. ustawy – w przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeń zastępczych, organ wydający takie zezwolenie odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od wskazanego w zezwoleniu terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych.

Zgodnie z art. 84 ust. 4 ww. ustawy – tylko jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.

Zgodnie z art. 84 ust. 5 ww. ustawy – jeżeli przesadzone albo posadzone drzewa lub krzewy, albo część z nich, nie zachowały żywotności po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zachowały żywotności.

Kiedy będą realizowane prace wycinkowe? Czy jeszcze w tym roku?

Zgodnie z aktualnym harmonogramem, prace związane z wycinką mogą się rozpocząć jeszcze w grudniu 2020 r. Termin ten może jednak ulec zmianie – np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Czy możliwe jest przeprowadzenie linii inaczej, np. górą, żeby uniknąć wycinania tylu drzew?

Wykorzystanie podziemnej technologii kablowej wiąże się z ograniczeniem pasa, w którym wycinane są drzewa – do 6 m w obie strony od osi linii. Gdyby wykorzystano tradycyjną, standardowo stosowaną w przypadku linii przesyłowych technologię napowietrzną i wybudowano kilkudziesięciometrowe słupy, wycinka musiałaby zostać przeprowadzona w pasie o szerokości ok. 23 m. Słupy w technologii nadleśnej, która pozwalałaby nie wycinać drzew, mają ok. 90 m. Tak wysokie konstrukcje stosuje się poza miastami, nad zwartymi kompleksami leśnymi.

INWESTYCJA W LICZBACH