x
logo

Oddziaływanie na środowisko

Wszystkie eksploatowane w Polsce stacje elektroenergetyczne i linie najwyższych napięć muszą spełniać surowe wymogi prawa polskiego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na zdrowie i życie ludzi.

Stacje elektroenergetyczne – w tym SE Praga – zaliczane są do elementów infrastruktury oddziałujących na środowisko. Urządzenia, które na nich pracują są źródłem pola elektromagnetycznego oraz hałasu. Dlatego też działanie stacji regulowane jest przepisami określającymi dopuszczalne poziomy oddziaływania na otoczenie.

Polskie prawo jest tu dużo bardziej rygorystyczne niż w innych krajach UE, a upoważnione instytucje czuwają nad bezpiecznym funkcjonowaniem infrastruktury, również w zakresie pola elektromagnetycznego.

Kraj / Organizacja

Pole elektryczne
(kV/m – kilowolt/metr)

Pole magnetyczne
(A/m – amper/metr)

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia

5 kV/m

80 A/m

Rekomendacja Rady UE

5 kV/m

80 A/m

Niemcy

5 kV/m

80 A/m

Finlandia

5 kV/m

80 A/m

Czechy

5 kV/m

80 A/m

Francja

5 kV/m

80 A/m

Polska

1 kV/m

60 A/m

 

Pole elektromagnetyczne

Występowanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem towarzyszącym pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, także tych powszechnie występujących w naszych domach, jak np. monitor komputerowy, telefon komórkowy czy suszarka. Poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego określany jest poprzez wartości jego dwóch składowych: elektrycznej i magnetycznej.

Infrastruktura stacyjna zaprojektowana jest tak, aby te wartości dopuszczalne nie zostały przekroczone.

Hałas

Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej są tzw. autotransformatory i służące do ich chłodzenia wentylatory. Poziom hałasu także jest regulowany przepisami. Stacja została zaprojektowana tak, aby nie zostały one nigdzie przekroczone. Na granicy stacji poziom ten może wynosić 45 dB. Im dalej od jej ogrodzenia, tym stacja jest mniej słyszalna.

30 grudnia 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji elektroenergetycznej.

Odnośnie do linii kablowych – w ich otoczeniu nie występuje hałas ani składowa elektryczna pola elektromagnetycznego. Pomiary wykazują wyłącznie składową magnetyczną, której poziom musi oczywiście być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie potwierdził, że w związku z zastosowaną technologią (kablową) inwestycja w części liniowej nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.