x
logo

PSE publikują piąty zintegrowany raport wpływu

17.11.2022

PSE publikują piąty zintegrowany raport wpływu

Zintegrowany raport wpływu PSE przedstawia całościowy wpływ działalności spółki na gospodarkę oraz finanse publiczne, środowisko naturalne, otoczenie społeczne i pracowników. Raport ukazuje też stopień realizacji strategii biznesowej spółki na lata 2020-2030, w tym kierunki działań oraz inicjatywy z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Dokument opisuje również podejście operatora do wyzwań, przed którymi stoi spółka i cały sektor elektroenergetyczny. 

– Kierunki i zakres rozwoju PSE wyznacza sukcesywnie wdrażana strategia organizacji do 2030 roku. Jest ona spójna z wizją nowoczesnego rynku energii elektrycznej i zakłada m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz rozwój usług uodporniających nasz system elektroenergetyczny na zakłócenia, które mogłyby wpływać na jego niezawodną i stabilną pracę. Strategia koncentruje się także na przygotowaniu i wdrożeniu organizacji do nowej, nałożonej ustawowo na PSE roli Operatora Informacji Rynku Energii – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

– W świetle dynamicznych zmian zachodzących w naszym otoczeniu – zarówno prawnych, gospodarczych, jak i geopolitycznych – wnikliwie analizujemy różne scenariusze i podejmujemy inicjatywy, których celem jest mitygacja ryzyka zakłócenia dostaw energii elektrycznej i wzmacnianie bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rozwijamy także narzędzia wspierające bilansowanie systemu, co jest istotne zwłaszcza w obliczu narastającego kryzysu energetycznego. O skuteczności takiego podejścia świadczy utrzymanie wysokich wskaźników niezawodności pracy systemu. Jak co roku są one opisane w naszym raporcie wpływu – dodaje prezes PSE.


Wpływ gospodarczy i społeczny działalności PSE

W 2021 r. bezpośrednia wartość dodana wytworzona przez PSE w sektorze elektroenergetycznym wyniosła 3,04 mld zł. Łączna wartość dodana dla krajowej gospodarki wygenerowana przez spółkę to blisko 12 mld zł ─ o 82 proc. więcej niż w 2020 r. Tak znacząca różnica jest efektem wdrożenia rynku mocy. PSE odprowadziły do budżetów gmin prawie 327,5 mln zł podatków. Działalność spółki przyczyniła się do utrzymania w Polsce ponad 39 tys. miejsc pracy.

– Niezmiennie priorytetem PSE jest dbałość o obecne i przyszłe pokolenia, środowisko naturalne i klimat oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Niezbędne do tego jest prowadzenie inwestycji w rozwój sieci przesyłowe, co jest jednym z naszych kluczowych celów– mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE. – Nowoczesna i zaawansowana technologicznie sieć wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju i umożliwi wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwarzania, w tym morskich farm wiatrowych. Wśród planowanych zadań jest m.in. budowa połączenia północ-południe w technologii najwyższych napięć prądu stałego (HVDC) – dodaje.

W latach 2023-2036 PSE planują przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne ok. 36 mld zł.


Ślad węglowy

Wyliczenie śladu węglowego spółki w 2021 r. poszerzono o kolejne kategorie emisji gazów cieplarnianych. Według metody market-based (dla której stosuje się wskaźniki emisji specyficzne dla branży) odnotowano redukcję emisji o 19 proc. w stosunku do 2017 r., gdy wielkość emisji wyliczono po raz pierwszy. W porównaniu do 2020 r. nastąpił wzrost o 8 proc. Na wielkość emisji w dużym stopniu wpływa proces przesyłu energii elektrycznej, nierozerwalnie związany ze stratami energii. Rok 2021 był rekordowy dla spółki pod względem przepływów energii w sieci – liczony rok do roku wzrost energii wprowadzonej wyniósł 12 proc. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę sieciową i modernizacji urządzeń, rekordowe przepływy nie wpłynęły znacząco na wskaźnik strat, który osiągnął poziom 1,47 proc.

– Wyliczenie śladu węglowego poszerzyliśmy o dodatkowe kategorie z zakresu emisji pośrednich. Dążymy do coraz dokładniejszej identyfikacji działań, które PSE mogą podjąć na rzecz ograniczania swojego wpływu na klimat. Dodatkowo w raporcie przedstawiliśmy wyliczenia ekspertów PSE wskaźników wynikających z taksonomii, czyli systemu umożliwiającego jednolitą klasyfikację działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy dobrze przygotować się do procesu raportowania w kolejnych latach, gdy obowiązek publikacji tych danych zostanie nałożony na naszą spółkę – podkreśla Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Raport jest dostępny na stronie internetowej: https://raport.pse.pl.

INWESTYCJA W LICZBACH