x
logo

BUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ PRAGA Z WYPROWADZENIEM DWÓCH LINII KABLOWYCH 220kV

O INWESTYCJI

Aktualności

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie będą korzyści z realizacji inwestycji?

Celem inwestora – Polskich Sieci Elektroenergetycznych – jest dbanie o bezpieczeństwo energetyczne oraz zapewnienie sprawnej i niezawodnej pracy infrastruktury przesyłowej w całej Polsce. Nowe linie powstają wyłącznie tam, gdzie są niezbędne i wtedy, gdy jest to konieczne, np. gdy do sieci przesyłowej trzeba podłączyć źródło wytwórcze, takie jak nowy blok elektrowni. Również wówczas, gdy w danym regionie zapotrzebowanie odbiorców na energię elektryczną zwiększa się na tyle, że dotychczas istniejące linie nie są w stanie go zaspokoić lub gdy konieczne jest zwiększenie bezpieczeństwa zasilania danego regionu Polski. Dzięki liniom najwyższych napięć, energia elektryczna produkowana przez źródła wytwórcze, trafia do sieci lokalnych dystrybutorów, a za ich pośrednictwem do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Budowa stacji Praga i linii kablowych jest ściśle powiązana z modernizacją Elektrociepłowni Żerań. Dzięki tej inwestycji moc wyprowadzona z Ec Żerań zostanie przekazana do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Druga korzyść to stabilne zasilanie. Obecnie tylko stacja Miłosna znajduje się w prawobrzeżnej części Warszawy i bezpośrednio zasila ten obszar miasta. Nowe linie i stacja zostaną powiązane z istniejącą siecią przesyłową, co przyniesie wzrost pewności zasilania prawobrzeżnej części stolicy oraz dużej części Mazowsza.

Czym jest Krajowy System Elektroenergetyczny i do czego służy?

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) składa się – w uproszczeniu – z trzech elementów: źródeł wytwórczych, sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej. Energii, która powstaje w elektrowniach czy farmach wiatrowych, nie można wyprodukować na zapas i zmagazynować. To oznacza, że w każdej godzinie doby, każdego dnia roku, trzeba jej wyprodukować i przesłać do odbiorców tyle, ile w danej chwili zużywają. Jest ona dostarczana za pomocą sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Ta druga jest najbliżej nas. To słupy i linie średnich i niskich napięć, które widzimy codziennie np. przy ulicach. Należą do lokalnych operatorów dystrybucyjnych. Sieć dystrybucyjna jest blisko 50 razy dłuższa niż sieć przesyłowa i liczy ponad 800 tysięcy kilometrów.

Zanim jednak produkowana w elektrowniach energia trafi do sieci dystrybucyjnych, musi pokonać wiele kilometrów, które zwykle dzielą odbiorców od elektrowni. Do transportu energii elektrycznej na duże odległości służą linie przesyłowe. W przypadku inwestycji PSE na warszawskim Żeraniu mamy do czynienia z sytuacją nietypową: nowe źródło energii, z którego trzeba wyprowadzić moc do sieci dystrybucyjnej, powstaje w środku miasta. Dlatego PSE musiało sięgnąć po rozwiązania, które zarówno w Polsce, jak i na świecie, stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na gęstą zabudowę mieszkaniową albo sąsiedztwo z nietypową infrastrukturą, niemożliwe jest wybudowanie „klasycznej” infrastruktury przesyłowej. Wówczas stosuje się podziemne połączenie kablowe.

Dlaczego na warszawskiej Białołęce zastosowane zostaną podziemne linie kablowe, a nie linia napowietrzna?

Linie najwyższych napięć wyjątkowo rzadko powstają na terenach miejskich, ponieważ stacje NN lokalizowane są najczęściej na obrzeżach miast. W przypadku inwestycji PSE na Białołęce mamy do czynienia z sytuacją nietypową: źródło energii, z którego trzeba wyprowadzić moc do sieci dystrybucyjnej – nowy blok gazowo-parowy w Ec Żerań – powstaje w obszarze zurbanizowanym. Dlatego PSE musiało sięgnąć po podziemne połączenie kablowe. Jest to rozwiązanie, które zarówno w Polsce jak i na świecie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na gęstą zabudowę albo sąsiedztwo z nietypową infrastrukturą – jak np. gęsta sieć kolejowa – niemożliwa jest budowa „klasycznej” infrastruktury przesyłowej.

Nowe linie 220 kV będą miały długość ok. 4,2 km i zostaną poprowadzone pod ziemią. Aż 30% ich długości będzie wykonane metodami bezwykopowymi, co pozwoli na zredukowanie do minimum ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu.

Jak wyznaczono trasę linii kablowych 220 kV łączących SE Praga z wcięciem do linii napowietrznej 220 kV relacji Miłosna – Mory?

Znalezienie przebiegu dla linii elektroenergetycznej biegnącej przez duże miasto jest prawdziwym wyzwaniem. Celem inwestora i wykonawcy było wyznaczenie technicznie wykonalnej trasy, która w możliwie maksymalnym stopniu uwzględni interesy mieszkańców i innych zainteresowanych stron. Ponieważ tylko dokładna znajomość obszaru pozwala na zaprezentowanie odpowiedniej propozycji przebiegu, w pierwszej kolejności szczegółowo rozpoznano lokalne uwarunkowania i ograniczenia terenu.

Linie zlokalizowano w większości na obszarach przemysłowych i poprzemysłowych oraz terenach kolejowych – w dużej części zamkniętych dla mieszkańców. Pierwotna trasa linii elektroenergetycznych, po analizach projektantów, została zmieniona tak, aby przebiegała z dala od terenów rekreacyjnych, w tym przyszłego Parku Żerańskiego. Pozwoliło to uwolnić te tereny dla dzielnicy i mieszkańców oraz wyznaczyć możliwie najmniej inwazyjny przebieg trasy linii. Został on uzgodniony z podmiotami zarządzającymi działkami na trasie linii – w tym drogami, terenami kolejowymi i obszarami przyszłych inwestycji.

Po wyprowadzeniu z budynku rozdzielni 220 kV SE Praga, trasa linii biegnie w kierunku wschodnim, przez tereny należące do Ec Żerań. Następnie krzyżuje ul. Modlińską. Skrzyżowanie wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego, co pozwoli na bezkolizyjne ułożenie projektowanych kabli pod jezdniami i istniejącą siecią podziemną oraz zminimalizowanie ograniczeń w ruchu pojazdów na ul. Modlińskiej. Przewiert rozpocznie się na terenie parkingu przy Ec Żerań i zostanie poprowadzony do niezabudowanej działki, po północnej stronie centrum handlowego.

Dalej trasa przebiega po terenie sąsiadującym z centrum handlowym tak, aby zminimalizować ograniczenia w przyszłym zagospodarowaniu terenu.

Następnie trasa krzyżuje tory kolejowe prowadzące do Ec Żerań. Skrzyżowanie zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego. Zgodnie z przepisami, skrzyżowania linii elektroenergetycznych z liniami kolejowymi powinny być wykonane po najkrótszej trasie, z zaleceniem stosowania kąta zbliżonego do 90°. Trasa linii została zaprojektowana z uwzględnieniem tych wymagań. Układanie linii kablowych metodą przewiertu sterowanego na skrzyżowaniach z torami nie będzie naruszało stateczności podtorza oraz nie będzie miało negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu kolejowego.

Za torami kolejowymi trasa linii biegnie w pobliżu Kanału Żerańskiego – prowadzona jest równolegle do istniejącej drogi betonowej, przy granicy działek, wzdłuż zakładu produkcyjnego. Pas technologiczny linii kablowych przylega do pasa drogowego. Taki wybór trasy minimalizuje przyszłe ograniczenia w zagospodarowaniu terenów przyległych do Kanału.

Po przejściu przez tereny w pobliżu terenu Kanału Żerańskiego linie przekraczają przylegające do nich tereny kolejowe i drogi wewnętrzne, a następnie są prowadzone w pasach terenu pomiędzy torami.

Na dalszej trasie linie kablowe krzyżują Kanał Żerański i ul. Płochocińską. Skrzyżowanie zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego prowadzonego na znacznej głębokości, dzięki czemu inwestycja nie wpłynie na pogorszenie warunków wodnych Kanału ani nie spowoduje ograniczeń w ruchu drogowym na ul. Płochocińskiej.

Za ul. Płochocińską trasa przebiega w dalszym ciągu po terenach kolejowych, w klinie między torami. Ze względu na brak wystarczającej ilości miejsca, trasa ponownie krzyżuje tory, a następnie przebiega poza działkami kolejowymi. Na odcinku około 500 m biegnie przez tereny wzdłuż granicy działek kolejowych, aż do punktu połączenia z istniejącą linią napowietrzną, słupa stojącego na zamkniętych terenach kolejowych.

Jaki jest wpływ linii na zajmowane nieruchomości, sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną?

Dla prawidłowej obsługi linii elektroenergetycznych konieczne jest wyznaczenie tzw. pasa technologicznego. Jest to teren zapewniający właścicielowi infrastruktury – Polskim Sieciom Elektroenergetycznym – nie tylko wybudowanie linii, ale także możliwość dokonywania okresowych konserwacji, ewentualnych modernizacji oraz napraw w przypadku awarii.

Gdyby linia była budowana w technologii napowietrznej, wyznaczony pas technologiczny miałby ok. 50 m szerokości, a konieczna wycinka drzew zostałaby przeprowadzona w pasie szerokości ok. 23 m.

W przypadku dwóch projektowanych linii kablowych SE Praga – linia Miłosna-Mory, na całej długości szerokość pasa technologicznego wynosić będzie minimum 6 m (1 m pomiędzy osiami linii + po 2,5 m w każdą stronę od skrajnych linii) i maximum 10 m.

Na terenach zadrzewionych – ze względów bezpieczeństwa – konieczne było wykonanie wycinki w pasie 12 m (2*6 m). Ponieważ linie wyprowadzające moc z elektrowni nie mogą być narażone na uszkodzenie przez systemy korzeniowe – pas ten będzie musiał pozostać niezadrzewiony.

Na kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie prac budowlanych?

Prace na stacji Praga, przy Ec Żerań, rozpoczęły się w 2018 r. i są na ukończeniu. Drugim elementem przedsięwzięcia jest budowa linii kablowych. Pozwolenie na budowę uzyskano w kwietniu 2021 r. Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych to 31 grudnia 2021 r.

INWESTYCJA W LICZBACH